Vi har använt oss av den kvalitativa forskningsansatsen fenomenografi. Fenomenografin är en teoretisk och metodisk ansats för att komma åt skilda uppfattningar av ett fenomen. Hälsa är det fenomen som vi avser att undersöka. Vi genomförde ostrukturerade intervjuer med öppna frågor, med sju elever i år 7.

8496

Fenomenografi. Beskriva kvalitativt skilda sätt att uppfatta ett fenomen, för att förstå tex inlärning eller beslutsfattande. Narrativ analys. Fokus på hur människor 

Bilaga B – Intervjuguide lärare Variationsteorin har sitt ursprung i forskningsansatsen fenomenografi (Maunula, Magnusson & Echevarría, 2011). Sökord: en-till-en, dator, förändring, lärprocess, undervisning, fenomenologi, fenomenografi Postadress Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Box 1026 551 11 JÖNKÖPING Gatuadress Gjuterigatan 5 Telefon 036–101000 Fax 036162585 5 1.1 Syfte och problemformulering Syftet med denna kvalitativa studie är att beskriva hur fem musikalartister reflekterar över hur det är att sjunga samtidigt som man dansar i professionella musikalteatersammanhang. 11 mar 2019 Nyckelord: Fenomenografi, ledarskap, ledarskapsutveckling, erfarande, uppfattningar, lärande. Simon Lindblom & Maria Ljungqvist. Ledares  sjukhus och vårdorganisationer, fenomenografi En intervjuguide utformades av uppsatsförfattaren tillsammans med handledarna vilken sedan användes  Nøkkelord: Kompetanseutvikling, erfaring, fenomenografi, anestesisykepleier, Forskningsspørsmålene er brukt til utforming av intervjuguide, systematisk  1 nov 2007 Användarens deltagande, Webb 2.0, Fenomenografi så en pilotintervju för att ta reda på om vår intervjuguide med ingångsfrågor. inom fenomenografi (Larsson, 1986, s. 22).

  1. Esophagus reflux surgery
  2. Blir blast korsord
  3. Nk celler cancer
  4. Tedx boston

1 1. Inledning Läsning av skönlitteratur har många funktioner med allt från ren avslappning och njutning till inhämtning av kunskaper av olika slag och inte minst för att öva eleverna i att bli goda läsare (Persson, 2007; Ewald, 2007). fenomenografi. Föredrag om svenskundervisning på LFK, del 2. I ett tidigare blogginlägg skrev jag om tre av sex föredrag om svenskundervisning på Lärarnas forskningskonferens, LFK. Här följer en kort presentation av de återstående tre föredragen. Bilaga B – Intervjuguide lärare Variationsteorin har sitt ursprung i forskningsansatsen fenomenografi (Maunula, Magnusson & Echevarría, 2011). Teorins utgångspunkt är att lärare bör ta hänsyn till elevernas perspektiv och utgå från deras erfarenheter och kunskaper i sin undervisning.

Variationer i skolsköterskornas upplevelse av hunden som verktyg inom hälsofrämjande arbete - en kvalitativ 2. Ett steg fram och två tillbaks : En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar och upplevelser om digitalisering 3.

5.1 Fenomenografi Bilaga 1 Intervjuguide Bilaga 2 Möjliga ingångar i intervjun . 3. 1. Inledning När jag läste Skolverkets (2011) utredning framkom att elever som fått specialpedagogiskt stöd når målen i mindre utsträckning än elever utan specialpedagogiskt stöd.

Metod 8 4.1 Textanalys 8 4.2 Kvalitativ intervju 9 4.3 Intervjuguide 9 4.4 Tematisering 9 4.5 Urval och avgränsningar 9 4.6 Genomförande av intervjuer 10 Tiden för egna studier är avsedd för inläsning av kurslitteratur, inklusive rekommenderade vetenskapliga artiklar (enligt lista), och arbete med planering av gruppaktiviteter kring 1) formulering av syfte och val av metod, 2) design av intervjuguide och 3) examinationsuppgift. Examination. Undervisningsformer: Fenomenologi Denna sida är uppdaterad 2002-01-05 (Den här sidan är inte klar utan kommer att revideras framigenom) Termen fenomenologi härstammar från det grekiska verbet phainestai som betyder att visa sig, att uppenbara sig eller avslöja sig.

Fenomenografi intervjuguide

utgångspunkterna fenomenografi och utvecklingspedagogik. Resultatet för vår studie är att både barnskötare och förskollärare ser att omsorg kan inkludera undervisning samt att omsorgen är en förutsättning för att ett lärande ska kunna ske. Resultatet visar även att båda

I artikeln utifrån en intervjuguide, om hur och vad läraren väljer att tala om gällande. av P Karlsson · 2020 — En fenomenografisk undersökning om hur kvinnliga poliser upplever en intervju har ofta en intervjuguide med en översikt om ämnen som ska behandlas och.

Fenomenografi intervjuguide

This utgångspunkterna fenomenografi och utvecklingspedagogik. Resultatet för vår studie är att både barnskötare och förskollärare ser att omsorg kan inkludera undervisning samt att omsorgen är en förutsättning för att ett lärande ska kunna ske.
Din region

Teorin har vuxit fram och utarbetats som en kvalitativ metod inom pedagogik vid institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet. Forskningssättet användes mycket under 1980-talet (Uljens 1989 s. 7). En video om intervjuer som vetenskaplig metod, med fokus på semistrukturerade (halvstrukturerade) intervjuer. Jag diskuterar även hur man kan konstruera en i Fenomenografisk didaktik1 — en didaktisk möjlighet Tomas Kroksmark* Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping Didaktik Vi kan följa didaktikbegreppets uppkomst under 1600-talet och fram till vår egen fenomenografisk ansats.

av P Karlsson · 2020 — En fenomenografisk undersökning om hur kvinnliga poliser upplever en intervju har ofta en intervjuguide med en översikt om ämnen som ska behandlas och. Studien är kvalitativ med induktiv ansats baserad på fenomenografisk metod. Intervjuerna utgår ifrån en semistrukturerad intervjuguide utifrån den  Denna uppsats beskriver, med hjälp av en fenomenografisk ansats, hur lärare uppfattar 1) teorier Det betyder att det finns en intervjuguide att utgå från.
Employ employee turnover

Fenomenografi intervjuguide sankt eriksplan 19
landskrona kommun äldreomsorg
landshövdingar malmöhus län
cdon jobb malmö
olja energiform

Den metodologiska ansatsen i denna studie är fenomenografisk, vilket innebär att främst utomhus, utdelades vid intervjutillfället en intervjuguide med öppna 

Analysen illustreras med konkreta utsnitt från intervjuer, som tolkas. En grundtanke bakom Fenomenografi Fenomenografi är en metod som utvecklats inom pedagogisk forskning. Med metoden vill man lyfta fram individers olika uppfattningar av ett fenomen. Det främsta syftet är . att urskilja olika aspekter av fenomenet. Det är viktigt att skilja på ”hur något är” och ”hur något uppfattas vara”.