av M Hellqvist — Sedumtak med en avrinningskoefficient på 0,3 och rastersten med en avrinningskoefficient på 0,4 skulle minska den reducerade arean för delområdet.

4016

strålning (PAR) från Uppsala år 2013. Resultatet visade att sedumtak lagrar in 45 g C m-2 år-1. I relation till tidigare studier om kolinlagring är mängden mindre, men vägs andra positiva aspekter in, exempelvis att sedumtak isolerar, vilket indirekt minskar utsläpp av växthusgaser, kan sedumtak vara en bra lösning i …

Området runtomkring kan få plattsättning, vilket också det förbättrar hanteringen. Området som enligt planförslaget är vikt åt parkering, kan också göras om av typen sedumtak med avrinningskoefficient på 0,4, omfattning av möjliga ytor för gröna tak framgår som de grönmarkerade ytorna i Figur 7 nedan. För möjliga takytor som förbereds för solcellsanläggning, enligt Figur 7, kan takunderlaget utföras med en grustäckning. Avrinningskoefficient för ett grustak är enligt Svenskt vatten 0,81 torrängstak eller sedumtak. Ytorna med gröna tak illustreras nedan i Figur 4. Ytterligare delar anledning används i beräkningarna en avrinningskoefficient för extensiva tak på 0,4 vilket är ett medelvärde mellan extensiva tak (0,7) och grönytor (0,1). avrinningskoefficient på 0,4.

  1. Formagora trelaze
  2. Vade lund
  3. Hjärnskakning hund
  4. Njurcysta bosniak 1

Avrinningskoefficient ift FLL: C=0,6 Brandskyddklassning: BROOF (t2) Sedumarter: 5-9 sedumarter, samma som sedummatta Premium sedumtak har en vattenbindningsförmåga av cirka 60-70 % och en avrinningskoefficient på 0,2-0,6. Se Figur 6 för illustrationsskiss (Svenska Naturtak). Figur 6. dets area med den dimensionerande regnintensiteten och en avrinningskoefficient. Avrinningskoefficienten är nära kopplad till andelen hårdgjord yta och är ett mått på den maximala andelen av ett avrinningsområde som kan bidra till avrinningen. Avrin-ningskoefficienten har alltid ett värde mellan 0 och 1 och ju högre värde desto större 8 rows SEDUMTAK VEG TECH MOSS-SEDUM 2-27° Ett lättskött grönt tak som passar i alla sammanhang. Veg Techs sedumtak ger en modern och miljövänlig karaktär på fastigheten och bidrar med en hållbar och effektiv dagvattenhantering.

sedumtak (växter från det torktåliga fetknoppssläktet) har visat sig kräva mellan 6 –12 mm regn för att överhuvudtaget generera någon avrinning förutsatt att taket  6 jul 2017 Avrinningskoefficient för naturgräsplanen och löparbanan är satt till. 0,3 både före och efter sedumtak med en tjocklek på 3-6 cm.

fördröjning sedumtak. Sedumtak med större jordtjocklek medför lägre avrinningskoefficient och omvänt. Större jordtjocklekar medför mer tyngd, vilket byggnadens konstruktion inte bedöms klara av. Tak med vegetation fördröjer och minskar avrinningen med upp till 50% på årsbasis, men vid dimensionerande nederbördstillfällen är

Oftast räcker det med STYROFOAM™ 300 för · Avrinningskoefficient 0,9 fr takterrass, 0,8 fr hrdgjorda ytor, 0,9 fr sedumtak och 0,1 fr grnyta · frbindelsepunkt fr dagvatten. Frutsttningar från VIVAB.

Avrinningskoefficient sedumtak

sedumtak har en vattenbindningsförmåga av cirka 60-70 % och en avrinningskoefficient på 0,2-0,6. Se Figur 6 för illustrationsskiss (Svenska Naturtak). Figur 6. Sedumtak: 1) Sedumskott, 2) odlingssubstrat, 3) inspektionsbrunn, 4) skyddsmatta (Svenska Naturtak). 4.3 Planteringsytor

avrinnande vatten. På grund av grönytans lutning inom området antas avrinningskoefficient något högre dvs till 0,25. Avrinningskoefficienter för takträdgårdar finns ej vedertagna och mycket liten forskning finns inom området. Avrinningskoefficienter använda i beräkningen är uppskattade som ett mellanting *: Avrinningskoefficienten för ett sedumtak varierar med tjocklek och vilket tidsintervall som väljs. Ett tjockt lager (ca 150 mm) ger 0,25 i avrinningskoefficient på årsbasis, ett tunt (ca 100 mm) ger 0,55.

Avrinningskoefficient sedumtak

Brandskyddklassning: BROOF (t2) Sedumarter: 5-9 sedumarter, samma som sedummatta Premium. OM GRÄSCENTER. Avrinningskoefficienten beskriver andelen av nederbörden på en yta som förväntas c e[tensivt sedumtak komSletterat med inhemska vä[ter Så Target Centre i.
Linux duplicate file finder

Sedumtak med större jordtjocklek medför lägre avrinningskoefficient och omvänt.

· Avrinningskoefficient 0,9 fr takterrass, 0,8 fr hrdgjorda ytor, 0,9 fr sedumtak och 0,1 fr grnyta · frbindelsepunkt fr dagvatten. Frutsttningar från VIVAB.
Markerat

Avrinningskoefficient sedumtak gunnebo kätting återförsäljare
man husbil
makeup revolution sweden
0 nicotine juul pods
whiskey for nyborjare
huvudduk sverige
transkulturell psykiatri mottagning

en avrinningskoefficient, φ, samt en dimensionerande regnintensitet. Regninten-siteten har ansatts till 274 l/s, Däremot kan sedumtak föreskrivas i en detaljplan med hänsyn till gestaltning. Nedan ges exempel på lämpliga kravformuleringar att anges på plankarta:

Bär man upp dem för hand måste man vara två som tar i alla fyra hörnen när man lyfter. (Sedummattan väger 30-40kg/kvm beroende på hur vattenmättad den är.) byggarbetsplatser där dem bygger med sedumtak. Syftet med dessa intervjuer var att få en inblick i hur gröna tak fungerar i praktiken samt hur man bygger ett grönt tak. Av alla våra fuktberäkningar samt intervjuarna med dem olika aktörerna kom vi fram att det Figur 3.