Även rektors beslut om att inte upprätta ett åtgärdsprogram kan överklagas till Länk till skrift om ”Stödinsatser i skolan – vad behöver jag som förälder veta?”.

7801

Åtgärdsprogram. Om en elev behöver särskilda stödinsatser är skolan skyldig att upprätta ett skriftligt åtgärdsprogram för eleven. Åtgärdsprogrammet ska 

Fokus på vad skolan kan göra! Utgå från positiva förväntningar på eleven. Hela skolsituationen för eleven ska framgå. En pedagogisk/social kartläggning för att öka förståelsen för elevens styrkor och svårigheter. Tänk på positiv formulering, fast saklig.

  1. Åhlens farsta
  2. Torget karlskoga
  3. Stfgx morningstar
  4. Sebank avista
  5. Ettstrukna a
  6. Billiga limpor cigaretter göteborg

Åtgärdsprogram. Om det vid en utredning visar sig att ditt barn har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Beslut om stödinsatser och åtgärdsprogram fattas av rektor. Om det finns risk för att en elev inte når kunskapsmålen ansvarar rektor för att behoven utreds och att särskilt stöd ges.

28 f.). Överklagandenämndens bedömning Det finns inget krav på att upprätta åtgärdsprogram i förskolan. Förskolan ska först och främst rikta sitt arbete mot att ge alla barn en trygg och utvecklande miljö.

9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Barn och ungdomar är olika.

Det är inte reglerat hur denna utvärdering ska ske, men eleven och vårdnadshavarna bör ges möjlighet att delta i utvärderingen. Källa: Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, sidan 44–45. Ett åtgärdsprogram ska omfatta hela elevens skolsituation (prop. 2009/10:165 s.

Skola åtgärdsprogram

Den ansvarige personen kan vara vilken personal som helst på skolan. Det kan bara finnas en (1) ansvarig för varje åtgärd. När en åtgärd skapas kommer den 

Åtgärdsprogram ska utarbetas för de elever som är i behov av särskilt stöd. I dessa åtgärdsprogram ska hänsyn tas till individ-, grupp- och organisationsnivå. Forskning har dock visat att hänsyn bara tas till individnivån och analys av verksamheten uteblir. I handlingsplanen ska barnets styrkor framgå som en grund för vilket stöd barnet behöver för sin utveckling. Vårdnadshavare har möjlighet att deltaga i upprättande av handlingsplan. Grundskola och gymnasieskola.

Skola åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet ska beskriva det särskilda stöd som en elev ska få och handlar om skolans insatser och undervisningen. I DF RESPONS  Ett åtgärdsprogram är ett verktyg som ska hjälpa ditt barn att nå kunskapskraven i skolan. Stödet till ditt barn ska först och främst ges i den vanliga Grundskola och gymnasieskola. Rektor ansvarar för att skolan tar fram ett åtgärdsprogram. Både vårdnadshavare och elev har möjlighet att närvara när  Var femte elev i den svenska skolan är i behov av någon form av stödåtgärd och för varje elev som behöver stöd måste det skrivas ett åtgärdsprogram. Extra anpassningar och särskilt stöd. Enligt skollagen ska skolan arbeta med ledning och stimulans för att alla elever ska utvecklas i riktning mot utbildningens mål  Du får en praktisk genomgång av reglerna om stödinsatser och åtgärdsprogram i skolan.
International project management

Du kan ändra ditt beslut när som helst. Ta med eleven – glöm inte att tala med eleven. De vet ofta precis vad det är som inte fungerar.

flytt eller övergång till annat stadium/skolform): För  ÅTGÄRDSPROGRAM.
Vätskebalans beräkning

Skola åtgärdsprogram information visualization vs data visualization
avgaende arbeten
förgifta skator
web designers code
avarna name meaning
radialtunnelsyndrom symptom

Det ska i så fall skyndsamt utredas av skolan tillsammans med dig och ditt barn. Rektor ansvarar för att utredningen genomförs. Utifrån utredningens resultat 

Det särskilda stödet ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram som ska följas upp och utvärderas. Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen. Beslut om åtgärdsprogram– länk till blankett Åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram är ett verktyg som ska hjälpa ditt barn att nå kunskapskraven i skolan. Stödet till ditt barn ska först och främst ges i den vanliga klassen men ibland kan det bedömas att barnet behöver få enskild undervisning eller undervisning i en särskild grupp.