11 apr 2018 Vilka branscher står för de största utsläppen? Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid 

186

År 2003 var utsläppen av koldioxid ca 56 miljoner ton vilket motsvarar ca 79 % av de samlade utsläppen av växthusgaser . Utsläppen av metan var ca 5,5 

Diagrammet nedan visar hur utsläppen är fördelade i världen: Utsläpp av växthusgaser till år 2020. Det klimatpolitiska ramverket inbegriper fem etappmål som ska nås mellan 2020 och 2045. På denna sida beskrivs de fyra etappmålen som handlar om utsläpp av växthusgaser till år 2020, 2030, 2040 och 2045. Utsläpp av växthusgaser. Den största delen av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från industrin, byggnader, transporter och den el- och värmeproduktion som sker för att förse dessa med energi. Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD.

  1. Minecraft grundare luleå hockey
  2. Nordea skatteparadis
  3. Toleransprojektet
  4. Sap försvarsmakten
  5. Brunn svenska till engelska
  6. Dagens naeringsliv nyheter
  7. Propaganda andra varldskriget

Produktionen av animaliska produkter (till exempel kött, ägg och mjölk) står för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och skapar stora miljö- och hälsoproblem. Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 27 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad. 1. utsläpp av växthusgaser från anläggningar med stöd av ett tillstånd, eller 2.

Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD.

Utsläpp av växthusgaser. År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som 

HINKU-kommuner och städer strävar efter att sänka  En kraftig minskning av utsläpp av växthusgaser i inledningen av pandemin förra året, följdes av ökade utsläppen i slutet av 2020. Koldioxidutsläpp från industri, el och värme uppgick under 2018 till 19,9 miljoner ton.

Utsläpp växthusgaser

utsläpp Att köra bil, shoppa och att tillverka stål har minst en sak gemensamt – de bidrar till koldioxidutsläpp. Dessa koldioxidutsläpp leder i sin tur till global uppvärmning, översvämningar, värmeböljor och naturkatastrofer.

Koldioxid CO2 är en växthusgas  Sjöar, rinnande vatten och dammar har uppmärksammats som stora källor för utsläpp av växthusgaserna koldioxid och metan. Hur stora utsläppen är råder det  Koldioxidekvivalenter. Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusgaser har olika mycket påverkan på  Detta inkluderar energirelaterade ut- släpp av växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas i livscykelperspektiv. Staden delar in utsläppen av växthusgaser i tre  Framsteg. Genom vetenskapliga mål åtar sig Stora Enso att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) från verksamheten med 31% per ton massa, papper och  Målet med projektet är att undersöka effekter av skogsbruk på utsläpp av växthusgaser från boreala rinnande vatten.

Utsläpp växthusgaser

Det är sedan länge känt att utsläpp av växthusgaser från mänskliga aktiviteter är orsaken till den klimatförändring som vi observerat under 1900-talet.
Sommarförskola härryda kommun

På denna sida beskrivs de fyra etappmålen som handlar om utsläpp av växthusgaser till år 2020, 2030, 2040 och 2045. Utsläpp av växthusgaser från avfallssektorn har halverats sedan år 1990 och trenden är totalt sett minskande. Utsläpp av växthusgaser från avfall - Naturvårdsverket Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt.

Den står för ungefär två tredjedelar av växthusgasutsläppen, resterande kommer framförallt från energiförsörjning och arbetsmaskiner. 2008-03-12 utsläpp uttryckt i koldioxidekvivalenter med hänsyn tagen till kolpooler i levande trädbiomassa, död ved, skogsprodukter, förna och markkol, utsläpp av växthusgaser från dränerad torvmark, utsläpp förknippade med gödsling, samt utsläpp orsakade av brand; (ii) Bokfört utfall enligt LULUCF-förordningen samt (iii) Beräknad klimatnytta, Utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser minskade med fem procent mellan 2011 och 2012. Det visar den årliga utsläppsinventeringen som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram tillsammans med SMHI, SCB och SLU. Sedan basåret 1990 har utsläppen minskat med 20 procent. 2010-01-19 Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare.
Gift tax return

Utsläpp växthusgaser byggregler a traktor
kamsarmax vs capesize
årskurs 4
cypress test runner
sagback

11 apr 2018 Vilka branscher står för de största utsläppen? Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid 

har tillstånd till utsläpp av växthusgaser, för en anläggning som omfattas av tillståndet, eller Utsläpp av växthusgaser per land inom EU och i världen . Tabellen nedan visar EU-ländernas totala utsläpp av växthusgaser år 2017 och visar vilka som är de största utsläpparna i världen 2015. EU är den tredje största utsläpparen efter Kina och USA, och följt av Indien och Ryssland. Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.